Praktična obuka


Plan praktične obuke kandidata za vozače ''B1 i B'' kategorije

Praktična obuka kandidata obavlja se na časovima koji traju 45 minuta ili na dva spojena časa u ukupnom trajanju od 90 minuta.
Sat praktične obuke instruktora vožnje obuhvata čas praktične obuke kandidata u trajanju od 45 minuta, evaluaciju izvedene obuke, vreme potrebno za vođenje propisanih evidencija i utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje praktične obuke, u trajanju od 5 minuta i odmor u trajanju od 10 minuta. Ukoliko instruktor vožnje praktičnu obuku kandidata obavlja na dva spojena časa, u tom slučaju vreme potrebno za vođenje propisanih evidencija, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje praktične obuke, analizu i ocenu izvedene obuke je 10 minuta, a odmor nakon tih časova je 20 minuta.

U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke u upravljanju vozilom.

Početna praktična obuka

Početna praktična obuka se sprovodi sa ciljem da kandidat ovlada osnovama rukovanja vozilom, odnosno tehnikom vožnje.
Sa praktičnom obukom na javnom putu može se početi tek kada instruktor vožnje proceni da je kandidat, kroz početnu praktičnu obuku, ovladao tehnikom vožnje u meri koja omogućava da pažnja kandidata tokom obuke na javnom putu bude skoncentrisana na procenu saobraćajne situacije, izvođenje ranji i postupanja u saobraćaju na putu, a ne na tehniku vožnje.
Početna praktična obuka kandidata održava se samo u dnevnim uslovima i izvodi se na poligonu.

Poligonske radnje

Instruktor vožnje na osnovu postignutog stepena osposobljenosti odlučuje kada će kandidat započeti izvođenje poligonskih radnji i u skladu sa tim određuje potrebni fond časova koji će biti sprovedeni isključivo na poligonu ili fond časova koji predstavljaju kombinaciju radnji i postupanja, na javnom putu i poligonskih radnji.

Na delu praktičnog ispita koji se polaže na uređenom poligonu za praktičnu obuku izvode se poligone radnje na propisan način sledećim redosledom:

 1. vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake (slika 1.):

poligon1

 

 

 

 

 

 

 

2. polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake (slika 2.):

poligon2

 3. parkiranje vozila podužno, vožnjom u nazad (slika 3.):

poligon3

 4. parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad (slika 4):

poligon4

 5. kočenje i zaustavljanje (slika 5):

 

poligon5

 

Poligona radnja zaustavljanje i polazak vozila na putu sa usponom izvodi se u delu ispita koji se polaže u saobraćaju na javnom putu, a prema rasporedu i lokaciji utvrđenoj u ispitnom zadatku.
Očekivano vreme za izvođenje svih poligonih radnji je 10 minuta.

Izvođenje radnji vozilom u saobraćaju na putu

Praktična obuka kandidata u izvođenju radnji vozilom u saobraćaju na javnom putu u uslovima srednjeg, odnosno jakog, intenziteta saobraćaja ne može se započeti pre nego što se obavi propisan broj časova u uslovima slabog intenziteta saobraćaja.
Praktična obuka kandidata u izvođenju radnji vozilom u saobraćaju na javnom putu van naselja, odnosno u noćnim uslovima, se izvodi u uslovima slabog ili srednjeg ili jakog intenziteta saobraćaja, u okviru propisanog fonda časova za ove uslove.

Instruktor vožnje u zavisnosti od procene u pogledu nivoa postignute obučenosti i individualnih osobina svakog pojedinog kandidata sprovodi časove u različitim uslovima intenziteta saobraćaja, odnosno na putevim u naselju i van naselja, odnosno u noćnim uslovima, odnosno na poligonu.

Posebnu pažnju instruktor vožnje treba da posveti stvaranju osećaja odgovornosti i kompetetnosti kandidata u proceni stvarnih mogućnosti i tehničkih osobina vozila, puta i okoline, a posebno u realnoj proceni sopstvenih mogućnosti u upravljanju pojedinim tipovima i vrstama vozila u određenim saobraćajnim situacijama.
Ovi nastavni časovi bi trebalo da sadrže i teme vezane za stvaranje samopouzdanja kandidata u procenama i odlučivanju kod odabira tehnike rukovanja vozilom, tehnike vožnje i izvođenja radnji i postupanja u saobraćaju. Izbor prevoznog sredstva, planiranje putovanja (vreme prolaska, trajanje putovanja, predviđanje mogućih zadržavanja) i predviđanje radnji i postupanja na tom putu je sadržaj koji bi instruktor vožnje trebao da koristi na ovim časovima. Kontrolne vežbe i zadaci su jedan od mogućih metodskih oblika učenja.
Kandidat mora da stekne znanje, veštine i stavove vezane za ekonomičnu vožnju prilagođenu okruženju kao i o načinu vožnje sa ciljem zaštite životne sredine.

Dopunska praktična obuka

Po završetku osnovne obuke, predviđene ovim nastavnim planom, instruktor vožnje vrši procenu nivoa obučenosti kandidata i preporučuje potreban broj časova dopunske praktične obuke kako bi se postigao nivo obuke koji obezbeđuje mogućnost samostalnog i bezbednog upravljanja vozilom i polaganje praktičnog dela vozačkog ispita.
Na ovim časovima se obrađuju i uvežbavaju one teme, radnje i postupanja za koje je instruktor zaključio da nisu u dovoljnoj meri savladani osnovnoj obuci.
Ovaj oblik doobuke se koristi i kada kandidat ne položi praktični deo vozačkog ispita i tada se na ovim časovima uvežbavaju teme, radnje i postupanja koja su se pokazala kao nedovoljno savladane i zbog kojih kandidat nije položio praktični deo vozačkog ispita.